Algemene Voorwaarden Wholesale

Door het plaatsen van een bestelling op de Wholesale webpagina van Caroline Vieira gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.


Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Caroline Vieira, Vouerweg 35, 6136 AK Sittard (dit is geen bezoekadres);

E-mailadres: caroline.vieira@ziggo.nl

KvK-nummer: 77873424

BTW-identificatienummer NL003253723B90

Artikel 2 Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan Caroline Vieira gegeven opdrachten, door Caroline Vieira uitgevoerde werkzaamheden, door Caroline Vieira gedane leveringen en andere door Caroline Vieira geleverde prestaties via de wholesale website van Caroline Vieira. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Caroline Vieira zijn vrijblijvend zolang zij door Caroline Vieira niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemeen
1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijke inlogcode hebben ontvangen van Caroline Vieira.
2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en – tenzij anders overeengekomen - uitsluitend in de winkel(s) waarvoor de inlogcode is verkregen;
3. Producten die per set worden aangeboden, mogen niet los worden verkocht.

Artikel 4 Betaling
Betaling dient bij bestelling te geschieden met Ideal, Bancontact of vooruit betalen.

Artikel 3 Minimaal orderbedrag
Caroline Vieira wholesale hanteert een minimale orderafname van € 35,- per order, exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen
Alle prijzen op de website zijn zonder BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Aangezien de activiteiten van Caroline Vieira onder de Kleine Ondernemersregeling valt, is de factuur vrijgesteld van BTW. De vermelde prijzen zijn dus zonder BTW.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven eigendom  van Caroline Vieira zolang verkoper nog iets van de afnemer/opdrachtgever te vorderen heeft. Indien de afnemer/opdrachtgever zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Caroline Vieira, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade,gederfde winst en interest.
2. Dientengevolge is de afnemer/opdrachtgever vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer/opdrachtgever is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Artikel 6 Reclamaties
1. Reclamaties worden door Caroline Vieira in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.

Artikel 7 Levering
1. Caroline Vieira zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Door Caroline Vieira opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Caroline Vieira is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
3. Caroline Vieira is gerechtigd deelleveringen te doen.
4. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer/opdrachtgever. Ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven e.d de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening van de afzender zijn, vrijwaart de afnemer/opdrachtgever de Caroline Vieira van alle aanspraken van de vervoerder.

Artikel 8 Retourneren van de goederen
Goederen kunnen de door de afnemer/opdrachtgever niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. In geval van overmacht zijdens Caroline Vieira blijft de opdracht van kracht, maar worden de verplichtingen van Caroline Vieira voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van Caroline Vieira, ook in die gevallen waarin Caroline Vieira de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van Caroline Vieira vallen.
2. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever.
3. Caroline Vieira is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover hij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Verkoper beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht.

Artikel 11 Afbeeldingen op www.carolinevieira.nl
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Caroline Vieira afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.

Artikel 12 Prijswijzigingen
Caroline Vieira heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen.

Artikel 13 Bescherming van uw privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Caroline Vieira gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 14 Auteursrecht
Op alle afbeeldingen van Caroline Vieira rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Caroline Vieira, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Sittard, 12 oktober 2020

 

Hier kunnen de algemene voorwaarden van Caroline Vieira gedownload worden:

Algemene Voorwaarden Wholesale Pdf
PDF – 116,3 KB 665 downloads